ارتش آلمان با توجه به شرایط جدید جنگ های سایبری قصد دارد توجه بیشتری به اینترنت داشته باشد و قابلیت های تهاجمی در قبال آن اتخاذ کند. در دستورالعمل استراتژیک دفاع سایبری ۲۰۱۶ آلمان ذکر شده که ارتش این کشور در صورت حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی خود، علاوه بر اقدامات تهاجمی سایبری از ابزارهای نظامی نیز استفاده میکند. در سند راهبردی ذکر شده به دولت آلمان اجازه داده شدن که در صورت نیاز برای محدود کردن دسترسی دشمن، ارتباطات تلفن همراه و  اینترنت را مسدود کند.

دیدگاه شما چیست؟