مدیریت – مدیریت با استفاده از تکنولوژی (قسمت دوم)

قسمت اول

تبیین ماموریت سازمان :

این مرحله با تفکر استراتژیک آغاز می شود و آرمان های ۵ تا ١٠ سال آینده سازمان مشخص می شود. هدف از این کار هدفمند کردن و جهت دادن به فعالیت های بلندمدت سازمان است. در تبیین ماموریت سازمان سعی می شود به سه سوال پاسخ داده شود :
١- چه کسانی از فعالیت های سازمان بهره مند می شوند؟
٢-چه نیازهایی توسط سازمان تامین می شوند؟
٣- نیازها چگونه (با چه تکنولوژی) تامین می شوند؟

عوامل موثر بر تصمیم گیری استراتژیک :

در نگاه سنتی مدیریت ، محیط به مجموعه عواملی گفته می شود که تحت کنترل مدیریت سازمان نبوده
، ولی برفعالیت سازمان اثر می گذارد. به صورت عام ، استراتژی را وسیله سازگاری سازمان با محیط تعریف
کرده اند.

محیط جهانی :

محیط جهانی به محیطی گفته می شود که عوامل موثر در آن برای سازمان و یا کشور به صورت مستقیم قابل کنترل نیست. عوامل موثر محیط جهانی عبارتند از : عوامل جهانی ، سیستم اقتصادی ، عوامل سیاسی ، عوامل قانونی ، عوامل فنآوری و عوامل نظامی – امنیتی .
سازمان ها بیشترین تاثیر را از ” عوامل محیط جهانی” می پذیرند ، بویژه عامل جهانی که انعکاس مجموع سایر عوامل را در خود دارد.

محیط ملی :

عوامل محیط ملی ، مشابه عواملی اند که در مورد محیط جهانی مطرح شدند. اما نکته مهم این است که وزن و اولویت آنها در هریک از محیط های مورد اشاره متفاوت است. در تحلیل عوامل ملی باید گفت اصول حاکم بر هریک از عوامل براساس منافع و اهداف ملی هر کشور بررسی می شود و به همین لحاظ تعامل ، اولویت ها و ویژگی های هریک در این قالب ، قابل تحلیل است.

همچنین بخوانید:  کسب و کار هوشمند

محیط اختصاصی :

شرایط اختصاصی برای محیط سازمان ها ، اگر چه می تواند عوامل مشترکی را با عوامل ملی داشته باشد ، اما عوامل کلیدی برای موفقیت سازمان ها شامل تامین کنندگان ، رقبا ، منابع انسانی ، تکنولوژی ، و قوانین و مقررات می شود.
از میان عوامل یاد شده ، تامین کنندگان ، نیروی انسانی ، و فنآوری مورد نیاز سازمان ، بیشترین تاثیر را روی فعالیت های سازمان دارند.

محیط داخلی :

تصمیم گیری استراتژیک در محیط داخلی سازمان با مسائلی چون سازماندهی ، برنامه ریزی ، کنترل و اثرگذاری در ارتباط است و اغلب تصمیم گیری ها حول این محورها انجام می گیرد. در این مورد ساختار سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، منابع ، اهداف ، فنآوری ، و سیستم های اطلاعاتی سازمان قابل بررسی است.اگر چه نگرش های مختلفی در مورد وزن و تاثیرگذاری عوامل محیط های جهانی ، ملی ، اختصاصی و داخلی بر موفقیت یا عدم موفقیت تصمیم گیری استراتژیک وجود دارد ، اما بایستی به عوامل داخلی یعنی منابع انسانی به عنوان ذینفعان اصلی و پس از آن فنآوری و سیستم های اطلاعاتی ، وزن قابل توجهی داد.

تجزیه و تحلیل استراتژی :

یکی از متداول ترین روش های تجزیه و تحلیل استراتژی ،ماتریس SWOT با تعیین و تطبیق نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید است.
استراتژیست ها باتوجه به این ماتریس ، چهارنوع استراتژی را می توانند به این شرح معرفی کنند:
١- استراتژی قوت – فرصت: (SO)
که از نقاط قوت سازمان در بهره برداری از فرصت ها استفاده می شود.
٢-استراتژی ضعف – فرصت: (WO)
که راهکارهای غلبه بر نقاط ضعف جهت بهره برداری از فرصت ها پیشنهاد می شوند.
٣- استراتژی قوت – تهدید: (ST)
که از نقاط قوت سازمان برای غلبه بر تهدیدها استفاده می کند.
۴- استراتژی ضعف – تهدید: (WT)
که در ارائه راهکارهایی برای کاهش نقاط ضعف و اجتناب از تهدیدها تلاش می کند.

همچنین بخوانید:  مدیریت - مدیرانتان را مجبور به همکاری با یکدیگر کنید

ارزیابی استراتژی :

استراتژی از یک طرف باید قابلیت پرکردن فاصله با رقبای پیش رو را داشته باشد و از سوی دیگر بین سازمان و رقبای پشت سر ، فاصله بیشتری را ایجاد نماید. یک استراتژی مناسب ، در ارتقای عملکرد وکارآیی سازمان ، نقش موثری دارد. یکی از اندیشمندان ، برای ارزیابی استراتژی ٢ معیار قائل است : سازگاری و هماهنگی .

سازگاری : استراتژی باید عاری از هرگونه تضاد بین اهداف و سیاست ها باشد.

هماهنگی : استراتژی باید در تطبیق با محیط بیرون و هرگونه تغییرات بحرانی دارای هماهنگی باشد.

نظرتون را درباره ی این مطلب بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.