۱۵ کتابخانه برتر پایتون برای علم داده

زبان برنامه نویسی پایتون پیشرفت چشمگیری در زمینه صنعت داده داشته است و به همون منظور کتابخانه های مفید و متعددی نوشته شدند که ما برحسب تجربه ۱۵ مورد از بهترن هایشان در زیر اشاره کردیم:

NumPy 

 SciPy 

Pandas 

 Matplotlib 

 Seaborn

 Bokeh  

Plotly

 SciKit-Learn

 Theano 

 TensorFlow

Keras

 NLTK 

 Gensim

 Scrapy 

 Statsmodels

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه