نرم افزارهای استفاده شده برای داده کاوی و پروژه های یادگیری ماشین در ۱۲ ماه گذشته توسط شما

نمودار ذیل، میزان استفاده از نرم افزارهای تجزیه و تحلیل، علم اطلاعات، داده کاوی و پروژه های یادگیری ماشین را با استفاده از یک نظر سنجی از دانشمندان علم داده در ۱۲ ماه گذشته را نشان می دهد.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه