منابع و مراجع برای آموزش داده کاوی

از میان کتاب های مهم و پرکاربرد در زمینه داده کاوی و زمینه های مربوط به آن، می توان به موارد زیر اشاره نمود.

– عنوان اصلی کتاب: Data Mining: Concepts and Techniques, Third Edition
ترجمه عنوان: داده کاوی: مفاهیم و روش ها، نگارش سوم
سال انتشار: ۲۰۱۱
کسب اطلاعات بیشتر: لینک

– عنوان اصلی کتاب: Big Data, Data Mining, and Machine Learning: Value Creation for Business Leaders and Practitioners
ترجمه عنوان: داده‌های عظیم، داده کاوی و یادگیری ماشین: خلق ارزش برای مدیران کسب و کار و اهل فن
سال انتشار: ۲۰۱۴
کسب اطلاعات بیشتر: لینک

– – عنوان اصلی کتاب: Data Science for Business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking
ترجمه عنوان: علوم داده برای کسب و کار: آنچه شما باید در مورد داده کاوی و تفکر مبتی بر تحلیل داده بدانید
سال انتشار: ۲۰۱۳
کسب اطلاعات بیشتر: لینک

– – عنوان اصلی کتاب: Data Smart: Using Data Science to Transform Information into Insight
ترجمه عنوان: هوشمندی با داده: کاربرد علوم داده برای تبدیل اطلاعات به بینش
سال انتشار: ۲۰۱۳
کسب اطلاعات بیشتر: لینک

– – عنوان اصلی کتاب: Machine Learning: The Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data
ترجمه عنوان: یادگیری ماشین: الگوریتم هایی که داده ها را ملموس می کنند
سال انتشار: ۲۰۱۲
کسب اطلاعات بیشتر: لینک

– – عنوان اصلی کتاب: Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Third Edition
ترجمه عنوان: داده کاوی: ابزارها و روش های یادگیری ماشین عملی، نگارش سوم
سال انتشار: ۲۰۱۱
کسب اطلاعات بیشتر: لینک

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه