تاثیر علم داده در کاهش مصرف برق + فیلم

One Shining Light Bulb

در ابن کلیپ با مثال هایی از شهرهای مختلف جهان مشاهده می شود که با استفاده از علم داده و داده کاوی میتوان مصرف برق را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه