معرفی تاثیرگذارترین ها در علم اطلاعات و داده کاوی به همراه آدرس توییتر آنها

ارتباط درست برقرار کردن، مهم ترین اهرم تاثیرگذاری بیشتر در شبکه های اجتماعی میباشد. علوم داده کاوی و بیگ دیتا نیز از این قضیه مستثنی نیستند. افراد و نهاد هایی که در این عرصه فعالیت می کنند به نسبت تاثیرگذاری شان دیده شده و مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین با توجه به اهمیت آشنایی با تاثیرگذارترین آنها بر ان شدیم تا لیست زیر را به شما ارائه کنیم:

تاثیرگذارترین ها در علوم اطلاعات عبارتند از:

 • dj patil (we could not find his entry for data mining )
 • Chris Dixon
 • danah boyd
 • Mike Bostock
 • Doug Laney
 • Michael E. Driscoll
 • Mike Gualtieri
 • Werner Vogels

همچنین تاثیرگذارترین ها در علم داده کاوی عبارتند از:

 • Nathan Yau
 • Peter Skomoroch
 • Gregory Piatetsky
 • Ben Lorica
 • O’Reilly Strata
 • Drew Conway
 • Monica Rogati
 • David Smith
 • Merv Adrian
 • Tableau Software
 • Claudia Imhoff
 • Ryan Rosario
 • Andy Kirk
 • Jure Leskovec
 • Edward Tufte

 

Table 7. Top 30 Big Data, Data Science, and Data Mining Influencers

N Twitter TwitterFollowers Big Data influence Data Science Influence Data Mining Influence Combined  score
۱ @hmason ۵۹,۵۵۱ ۹۶ ۹۸ ۹۸ ۱۹۴
۲ @hackingdata ۲۲,۰۵۵ ۹۲ ۹۳ ۹۳ ۱۸۵
۳ @kirkdborne ۳۴,۳۹۴ ۹۴ ۹۱ ۹۱ ۱۸۵
۴ @flowingdata ۴۷,۹۵۰ ۹۱ ۹۳ ۹۵ ۱۸۵
۵ @doug_laney ۲۹,۴۷۲ ۹۵ ۹۰ ۸۹ ۱۸۴.۵
۶ @mgualtieri ۴۶,۸۳۱ ۹۶ ۸۹ ۸۸ ۱۸۴.۵
۷ @kdnuggets ۳۶,۶۳۶ ۹۲ ۹۱ ۹۳ ۱۸۴
۸ @peteskomoroch ۲۴,۱۲۴ ۹۱ ۹۲ ۹۴ ۱۸۴
۹ @bigdata ۲۵,۹۸۰ ۹۲ ۹۱ ۹۲ ۱۸۳.۵
۱۰ @analyticbridge ۹۶,۳۷۷ ۹۱ ۹۰ ۹۰ ۱۸۱
۱۱ @merv ۲۰,۳۶۱ ۹۳ ۸۷ ۸۸ ۱۸۰.۵
۱۲ @eric_kavanagh ۴۵,۱۴۸ ۹۳ ۸۷ ۸۷ ۱۸۰
۱۳ @strataconf ۲۵,۱۶۵ ۹۰ ۸۹ ۹۰ ۱۷۹.۵
۱۴ @claudia_imhoff ۱۷,۳۹۳ ۹۱ ۸۶ ۸۹ ۱۷۸.۵
۱۵ @ibmbigdata ۸۳,۲۲۴ ۹۲ ۸۷ ۸۶ ۱۷۸.۵
۱۶ @rick345 ۱۵,۳۸۳ ۹۲ ۸۶ ۸۶ ۱۷۸
۱۷ @bernardmarr ۸۳,۱۲۹ ۹۲ ۸۶ ۸۵ ۱۷۷.۵
۱۸ @werner ۷۰,۸۴۹ ۹۲ ۸۸ ۸۳ ۱۷۷.۵
۱۹ @zephoria ۱۰۹,۳۷۶ ۹۱ ۹۰ ۸۲ ۱۷۷
۲۰ @tableau ۵۹,۶۸۳ ۸۹ ۸۶ ۸۹ ۱۷۶.۵
۲۱ @dpatil ۲۷,۴۹۵ ۹۱ ۹۲ ۷۷ ۱۷۵.۵
۲۲ @drewconway ۱۳,۳۲۰ ۸۶ ۸۹ ۹۰ ۱۷۵.۵
۲۳ @mrogati ۱۳,۸۱۸ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۱۷۵.۵
۲۴ @revodavid ۱۵,۷۹۶ ۸۷ ۸۷ ۸۹ ۱۷۵
۲۵ @jure ۱۱,۸۵۷ ۸۶ ۸۲ ۹۲ ۱۷۳
۲۶ @johnmyleswhite ۱۲,۷۳۸ ۸۴ ۸۸ ۸۸ ۱۷۲
۲۷ @visualisingdata ۱۹,۹۸۹ ۸۵ ۸۵ ۸۸ ۱۷۱.۵
۲۸ @datajunkie ۱۱,۴۸۹ ۸۴ ۸۶ ۸۹ ۱۷۱.۵
۲۹ @edwardtufte ۵۳,۴۵۹ ۸۹ ۷۵ ۸۹ ۱۷۱
۳۰ @jameskobielus ۱۷,۰۴۸ ۹۳ ۸۸ ۶۴ ۱۶۹

Table 8. Top 30 Data Science/ Data Mining Influencers

N Name Twitter Followers Data Science Influence Data Mining Influence DS/DM avg influence
۱ Hilary Mason @hmason ۵۹,۵۵۱ ۹۸ ۹۸ ۹۸
۲ Nathan Yau @flowingdata ۴۷,۹۵۰ ۹۳ ۹۵ ۹۴
۳ Jeff Hammerbacher @hackingdata ۲۲,۰۵۵ ۹۳ ۹۳ ۹۳
۴ Peter Skomoroch @peteskomoroch ۲۴,۱۲۴ ۹۲ ۹۴ ۹۳
۵ Gregory Piatetsky @kdnuggets ۳۶,۶۳۶ ۹۱ ۹۳ ۹۲
۶ Ben Lorica @bigdata ۲۵,۹۸۰ ۹۱ ۹۲ ۹۱.۵
۷ Kirk Borne @kirkdborne ۳۴,۳۹۴ ۹۱ ۹۱ ۹۱
۸ Big Data Science @analyticbridge ۹۶,۳۷۷ ۹۰ ۹۰ ۹۰
۹ Doug Laney @doug_laney ۲۹,۴۷۲ ۹۰ ۸۹ ۸۹.۵
۱۰ Drew Conway @drewconway ۱۳,۳۲۰ ۸۹ ۹۰ ۸۹.۵
۱۱ O’Reilly Strata @strataconf ۲۵,۱۶۵ ۸۹ ۹۰ ۸۹.۵
۱۲ Mike Gualtieri @mgualtieri ۴۶,۸۳۱ ۸۹ ۸۸ ۸۸.۵
۱۳ Monica Rogati @mrogati ۱۳,۸۱۸ ۸۸ ۸۹ ۸۸.۵
۱۴ John Myles White @johnmyleswhite ۱۲,۷۳۸ ۸۸ ۸۸ ۸۸
۱۵ David Smith @revodavid ۱۵,۷۹۶ ۸۷ ۸۹ ۸۸
۱۶ Claudia Imhoff @claudia_imhoff ۱۷,۳۹۳ ۸۶ ۸۹ ۸۷.۵
۱۷ Ryan Rosario @datajunkie ۱۱,۴۸۹ ۸۶ ۸۹ ۸۷.۵
۱۸ Merv Adrian @merv ۲۰,۳۶۱ ۸۷ ۸۸ ۸۷.۵
۱۹ Tableau Software @tableau ۵۹,۶۸۳ ۸۶ ۸۹ ۸۷.۵
۲۰ Eric Kavanagh @eric_kavanagh ۴۵,۱۴۸ ۸۷ ۸۷ ۸۷
۲۱ Jure Leskovec @jure ۱۱,۸۵۷ ۸۲ ۹۲ ۸۷
۲۲ IBM Big Data @ibmbigdata ۸۳,۲۲۴ ۸۷ ۸۶ ۸۶.۵
۲۳ Andy Kirk @visualisingdata ۱۹,۹۸۹ ۸۵ ۸۸ ۸۶.۵
۲۴ Rick Sturm @rick345 ۱۵,۳۸۳ ۸۶ ۸۶ ۸۶
۲۵ danah boyd @zephoria ۱۰۹,۳۷۶ ۹۰ ۸۲ ۸۶
۲۶ Bernard Marr @bernardmarr ۸۳,۱۲۹ ۸۶ ۸۵ ۸۵.۵
۲۷ Werner Vogels @werner ۷۰,۸۴۹ ۸۸ ۸۳ ۸۵
۲۸ dj patil @dpatil ۲۷,۴۹۵ ۹۲ ۷۷ ۸۴.۵
۲۹ Mike Bostock @mbostock ۲۹,۹۶۰ ۹۰ ۷۵ ۸۲.۵
۳۰ Edward Tufte @edwardtufte ۵۳,۴۵۹ ۷۵ ۸۹ ۸۲
Source :

kdnuggets

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه