بیگ دیتا و متحول شدن شبکه پستی

 بیگ دیتا و اینترنت اشیا در آینده در سرویس های پستی تغییر ایجاد خواهد کرد.با تجهیز شبکه های پستی و جمع آوری اطلاعات از این تجهیزات میتوان فرآیند تصمیم گیری را کارامدتر کرد و همچنین خدمات و مجصولات مفیدتری را عرضه کرد.

بیگ دیتا و اینترنت اشیا در آینده در سرویس های پستی تغییر ایجاد خواهد کرد.با تجهیز شبکه های پستی و جمع آوری اطلاعات از این تجهیزات میتوان فرآیند تصمیم گیری را کارامدتر کرد و همچنین خدمات و مجصولات مفیدتری را عرضه کرد.

Source :

فوربس

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه