بیگ دیتا از منظر آی بی ام

بیگ دیتا از منظر گارتنر و آی بی ام

آی بی ام بیگ دیتا معتقد است یکی از موضوعات کلیدی در مباحث بانکی در IBM، بینش است. با بینش روی رفتار و نگرش ها مشتری این امکان پیش می آید که درک بهتری از خواسته های هر یک از مشتریان داشته باشیم در این صورت رضایت مشتری حاصل میگردد. کشف الگو پبنهان با داده کاوی و بینش روی آن میتوان به توسعه شرکت ها کمک کرد که عامل پیشرفت در آنها میشود.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه