بازشناسایی افراد ناشناس با بیگ دیتا

بازشناسایی افراد ناشناس با بیگ دیتا

بازشناسایی افراد ناشناس با بیگ دیتا فرایندی است که با استفاده از داده های ناشناخته به دوباره شناسایی افراد با داده های عمومی پرداخته میشود. در پژوهشی از موسسه وایت هد به تازگی انجام شده معلوم شده که قادر به دوباره شناسایی ۵۰ نفر از کسانی که اطلاعات DNA شخصی در مطالعات ژنومی مانند پروژه ۱۰۰۰ ژنوم را ارائه کرده اند بودند بود.

به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه