Month: اسفند ۱۳۹۶

مباحث پیشرفته داده‌کاوی در SPSS Modeler

توضیحات بیشتر اهداف دوره: این دوره به منظور تکمیل مباحث ارائه شده در دوره بیسیک SPSS Modeler طرح ریزی شده و روش های آماده سازی داده های نامتوازن، روش های کاهش ابعاد...

۱۳۹۶-۱۲-۱۴